Περιγραφή

Το εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει τη χρήση του MATLAB στην:

 • Ανάλυση κυκλωμάτων με τη χρήση γραμμικών συστημάτων. Εφαρμογή μεθόδων κόμβων και βρόχων. Απαλοιφή Gauss. Επαναληπτικές μέθοδοι. 
 • Επίλυση προβλημάτων με χρήση διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Αναλυτικές και αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης. Εφαρμογή: κυκλώματα RL, RC. 
 • Επίλυση προβλημάτων με χρήση διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης. Αναλυτικές και αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης. Εφαρμογή: κυκλώματα RLC, εξισώσεις γραμμών μεταφοράς. 
 • Απόκριση κυκλωμάτων σε ημιτονοειδείς διεγέρσεις με χρήση μετασχηματισμού Laplace. 
 • Κρουστική και βηματική απόκριση κυκλωμάτων με χρήση μετασχηματισμού Fourier.
Ταυτότητα Μαθήματος
 • Κωδικός: EE168
 • Εκπαιδευτές: Σταμάτης Βολιώτης
 • Σχολή - Τμήμα: Σ.Τ.ΕΦ. - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Τύπος: Προπτυχιακό
 • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
 • Χρήστες: 326 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS 

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Τα Βασικά

Επιφάνεια εργασίας, Εισαγωγή δεδομένων, Μεταβλητές, Γραφικές Παραστάσεις.

2. Διανύσματα και Πίνακες

Διανύσματα και Πίνακες, Δημιουργία, Συναρτήσεις δημιουργίας πινάκων, Help και Documentation, Εξαγωγή τμήματος πίνακα, Αλληλουχία πινάκων

3. Βασικές συναρτήσεις

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, Αντίστροφες Τριγωνομετρικές συναρτήσεις, Εκθετικές συναρτήσεις, Αντίστροφες εκθετικές (λογαριθμικές) συναρτήσεις, Πολυώνυμα.

4. Αριθμητική πινάκων – Συστήματα γραμμικών εξισώσεων

Πράξεις πινάκων, Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, Συμβολικές μεταβλητές

5. Μιγαδικοί Αριθμοί

Μιγαδικοί αριθμοί (μέτρο, πρωτεύον όρισμα, πραγματικό μέρος, φανταστικό μέρος, συζυγής), Τύπος του Euler, Πράξεις μιγαδικών, Διανυσματικό διάγραμμα. 

6. Παράγωγοι, Ολοκληρώματα, Διαφορικές εξισώσεις

Παράγωγοι, Πρώτη παράγωγος, Δεύτερη παράγωγος, Μερική παράγωγος, Ολοκληρώματα, Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος, Υπολογισμός διπλού ολοκληρώματος, Επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Case study: κύκλωμα RC, Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης, Case study: Μεταβατική απόκριση κυκλωμάτων RLC

7. Προγραμματίζοντας, Μέρος Α

M-file scripts, Δημιουργία, Editor, Αποθήκευση, Εκτέλεση. Είσοδος σε scripts. Functions, input arguments, output arguments, Εκτέλεση.

8. Προγραμματίζοντας, Μέρος Β

Σχεσιακοί και λογικοί τελεστές, Εντολές ελέγχου ροής, Η εντολή if, Η εντολή switch, Η εντολή for. Case study: Μεταβατική απόκριση παράλληλου RLC κυκλώματος.

9. Μετασχηματισμός Laplace

Ειδικά θεμελιώδη σήματα, Μετασχηματισμός Laplace, Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace

 

10. Μετασχηματισμός Fourier

Σειρές Fourier, ορθός μετασχηματισμός Fourier, αντίστροφος µμετασχηματισμός Fourier.